Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych
  oraz ich poprawiania
 5. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za
   pośrednictwem strony internetowej www.pkm-swierklaniec.pl. jest Przedsiębiorstwo
   Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o.
   , adres siedziby:
   Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec, adres do doręczeń: , wpisaną do rejestru
   przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000019110, NIP: 6452162922, REGON:
   276286407, adres poczty elektronicznej: biuro@pkm-swierklaniec.pl dalej
   „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane
   zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
   (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności
   w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
   zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem
    celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku
    do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
    umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
    to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez
   Administratora, są wykorzystywane do:

   1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
  2. Administrator przetwarza następujące dane
   osobowe Usługobiorców:

   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane
   charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług
   świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci
    telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał
    Usługobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz
    zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi
    świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z
    usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2
   jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną
   w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o
   świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże
   się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
   Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć
   korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
   zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych
   osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
   przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,
    chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy
    osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do
    podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
    dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez
   Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich
   przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało
   związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed
   zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH
  ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich
   danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli
   przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
   Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
   sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
   przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
   nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne
   do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez
   przesłanie stosownej wiadomości e-mail na
   adres: biuro@pkm-swierklaniec.pl
 1. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i
   organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
   odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
   szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
   nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
   naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
   lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki
   techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,
   danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.