Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Perspektywy

Perspektywy Spółki

Poszerzenie przedmiotu działalności Spółki o działalność poza przewozową w celu dostosowania Spółki do potrzeb rynku, wymiana pozostałego przestarzałego taboru na tabor nowocześniejszy, wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania, modernizacja zaplecza technicznego.

Całość najbliższych zamierzeń Przedsiębiorstwa nakierowana jest na coraz sprawniejszą i niezawodną obsługę dotychczas obsługiwanych linii. Cel ten realizowany będzie poprzez sukcesywną wymianę taboru na nowocześniejszy chroniący środowisko i bardziej ekonomiczny. Całość przedsięwzięć ma być realizowana przy sprawniejszej pracy zaplecza warsztatowego i magazynowego zarządzanych nowocześniejszymi metodami przy wykorzystaniu możliwości zastosowania usług zewnętrznych (outsourcing). Firma w dalszych okresach ma zamiar zgodnie z możliwościami umowy spółki poszerzyć i dywersyfikować zakres realizowanych zadań w celu dalszego jej rozwoju zapewniając jak najwyższy poziom świadczonych usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej.